វចនានុក្រម ជប៉ុន-ខ្មែរ Close
  1. (សព្វនាម) ពួកខ្ញុំ, យើង

  1. (កិ.) បែក, ប្រេះ, ស្រាំ

  1. (គុ.កិ.) ដែលស្រវេស្រាវាយកមុនគេ, ដែលយកឈ្នះមុនគេ

  1. (ន.) មិនមែនរឿងរបស់ខ្ញុំ, មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំ

  1. (គុ.កិ.) ដោយមិនដឹងខ្លួន, ដោយឯកឯង

  1. (គុ.កិ.) ដែលយកឈ្នះតែឯង, ស្រវេស្រវាយកមុនគេ, ប្រជ្រៀតយកឈ្នះគេ

  1. (ន.) វត្ថុងាយបែក

  1. (ន.) ជួងបែក

  1. (ន.) ស្នាមប្រេះ

  1. (ន.) ខ្លួនឯង, សម្រាប់ខ្ញុំ