ពាក្យថ្មីៗ

Hiragana/Katakana Kanji Meaning
こんやくしゃ婚約者

(ន.) គូរដណ្តឹង

こんらん混乱

(ន.) ការច្របូកច្របល់, ភាពវង្វេងវង្វាន់, ភាពរញ៉េរញ៉ៃ

こんらんする混乱する

(កិ.) ច្របូកច្របល់, វង្វេងវង្វាន់, រញ៉េរញ៉ៃ

こんわく困惑

(ន.) បញ្ហា, ការលំបាក

こんりゅう建立

(ន.) ការសាងសង់ (ប្រាសាទ, វត្តជាដើម)

こんりゅうする建立する

(កិ.) សាងសង់ (ប្រាសាទ, វត្តជាដើម)

こんやく婚約

(ន.) ការភ្ជាប់ពាក្យ

こんやくする婚約する

(កិ.) ភ្ជាប់ពាក្យ

こんなん困難

(ន.) ការលំបាក, សេចក្តីវេទនា

こんなん[な]困難[な]

(គុ.) ដែលពិបាក

ពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់រក

សូមចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើ ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចបង្ហាញនូវបញ្ជីពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្វែងរកនៅទីនេះ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើរួចមក លោកអ្នកនឹងបានឃើញនូវបញ្ជីនៃពាក្យចំនួន ដែលនឹងបង្ហាញតាមលំដាប់ពីថ្មីមកចាស់។

ចុះឈ្មោះ / ចូលប្រើ