ពាក្យថ្មីៗ

Hiragana/Katakana Kanji Meaning
あと

(ន.) បន្ទាប់, ក្រោយ, ខាងក្រោយ

あす明日

(គុ.កិ.) ស្អែក

あく空く

(កិ.) ទទេ, ទំនេរ

空いている席。កៅអីទំនេរ
空いている部屋。បន្ទប់ទំនេរ
空いている時間。ពេលទំនេរ

あく開く

(កិ.) ចំហ (ទ្វារ…), របើក

あく

(ន.) ភាពអាក្រក់, មិនល្អ, ទង្វើអាក្រក់

あがる上がる / 揚がる / 挙がる

(កិ.) (ថ្ងៃ) រះ, ហោះឡើង, ឡើង (ជណ្តើរ, ភ្នំ…), កើនឡើង

われる割れる

(កិ.) បែក, ប្រេះ, ស្រាំ

われさきに我先に

(គុ.កិ.) ដែលស្រវេស្រាវាយកមុនគេ, ដែលយកឈ្នះមុនគេ

われしらず我知らず

(គុ.កិ.) ដោយមិនដឹងខ្លួន, ដោយឯកឯង

われもの割れ物

(ន.) វត្ថុងាយបែក

ពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់រក

សូមចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើ ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចបង្ហាញនូវបញ្ជីពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្វែងរកនៅទីនេះ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើរួចមក លោកអ្នកនឹងបានឃើញនូវបញ្ជីនៃពាក្យចំនួន ដែលនឹងបង្ហាញតាមលំដាប់ពីថ្មីមកចាស់។

ចុះឈ្មោះ / ចូលប្រើ