ពាក្យថ្មីៗ

Hiragana/Katakana Kanji Meaning
ぶっきょうと仏教徒

(ន.) ពុទ្ធសាសនិក

ぶっきょう仏教

(ន.) ព្រះពុទ្ធសាសនា

ふっきゅうする復旧する

(កិ.) ត្រលប់មកធម្មតាវិញ, ធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញ, ធ្វើអោយមកសភាពដើមវិញ

ふつか二日

(ន.) ថ្ងៃទី២, ២ថ្ងៃ

ふつうきょういく普通教育

(ន.) ការអប់រំធម្មតា

ふつうせんきょ普通選挙

(ន.) ការបោះឆ្នោតដោយសេរី

不沈不沈

(ន.) ភាពមិនចេះលិច (កប៉ាល់ជាដើម)

ぶっか物価

(ន.) តម្លៃ

ふつう普通

(ន.) ធម្មតា

ふつうの普通の

(គុ.) ដែលធម្មតា, សាមញ្ញ

ពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់រក

សូមចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើ ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចបង្ហាញនូវបញ្ជីពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្វែងរកនៅទីនេះ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើរួចមក លោកអ្នកនឹងបានឃើញនូវបញ្ជីនៃពាក្យចំនួន ដែលនឹងបង្ហាញតាមលំដាប់ពីថ្មីមកចាស់។

ចុះឈ្មោះ / ចូលប្រើ