និយមន័យនៃពាក្យ :

  1. (ឈ្នាប់.) ១. (ការបង្ហាញអារម្មណ៍យល់ស្របជាមួយដៃគូរសន្ទនា) មែនហើយ, មែនណ៎ ២. (ការបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់បញ្ជាក់ជាមួយដៃគូរសន្ទនាអោយកាន់តែច្បាស់) មែនឬ? ៣. (ការបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់អោយដៃគូរយល់ស្របតាមខ្លួន) មែនណ៎

ពាក្យស្រដៀង

មិនមែនជាពាក្យដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរក? ណែនាំពាក្យថ្មី

ពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់រក

សូមចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើ ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចបង្ហាញនូវបញ្ជីពាក្យដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្វែងរកនៅទីនេះ។

នៅពេលដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះ ឬចូលប្រើរួចមក លោកអ្នកនឹងបានឃើញនូវបញ្ជីនៃពាក្យចំនួន ដែលនឹងបង្ហាញតាមលំដាប់ពីថ្មីមកចាស់។

ចុះឈ្មោះ / ចូលប្រើ