វចនានុក្រម ជប៉ុន-ខ្មែរ Close
  1. (កិ.) ត្រលប់មកធម្មតាវិញ, ធ្វើអោយប្រសើរឡើងវិញ, ធ្វើអោយមកសភាពដើមវិញ

  1. (ន.) ពុទ្ធសាសនិក

  1. (ន.) ព្រះពុទ្ធសាសនា

  1. (ន.) វត្ថុ, របស់

  1. (ន.) ការអប់រំធម្មតា

  1. (ន.) ថ្ងៃទី២, ២ថ្ងៃ

  1. (ន.) តម្លៃ

  1. (ន.) ធម្មតា

  1. (គុ.) ដែលធម្មតា, សាមញ្ញ

  1. (ន.) ការបោះឆ្នោតដោយសេរី